วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

16 องค์กร ปชต.แถลงสนับสนุนนิติราษฎร์แถลงการณ์ 14 องค์กรประชาธิปไตย
เรื่อง สนับสนุนภาระกิจของ“ คณะนิติราษฏร์ ”

สืบเนื่องมาจากการทำรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ประชาชนที่ต่อต้านเผด็จการต่างก็รวมตัวกันเป็นองค์กร ประชาธิปไตย และกำหนดภาระกิจที่จะต่อสู้กับระบอบเผด็จการโบราณ ต่อต้านการรัฐประหารที่บ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตย เพราะเห็นภัยร้ายของระบอบเผด็จการที่ยังทรงอิทธิพลอยู่ในประเทศไทย

การรัฐประหารในครั้งนี้ เป็นปฏิบัติการ “หัวหน้าโจร บงการปล้นประชาธิปไตย”โดยชักใย พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ให้เป็น“หัวหน้าคณะ” ในนาม ค.ป.ค.หรือ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หลังจากนั้นก็ได้ใช้งาน เนติบริกรที่มีอาชีพร่างกฏหมายให้เผด็จการ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ซึ่งมีทั้งหมด 39 มาตรา

หน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่จากรัฐธรรมนูญเผด็จการฉบับนี้ ได้แก่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนรัฐสภา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่แทนศาลรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ (คตส.) ทำหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ถูกทำรัฐประหาร ทีมงานที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ซึ่งเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญให้เผด็จการมาหลายฉบับ เป็นหัวหน้าทีม ภายหลังได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าทีม ค.ป ค.จึงได้แต่งตั้ง นายจรัญ ภักดีธนากุล ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการประธานศาลฎีกา ทำหน้าที่แทน

ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก นักร่างกฎหมายที่มีทัศนะเผด็จการเหล่านี้ ได้ทำลายหลักนิติรัฐจนย่อยยับมาตลอด 4-5 ปี และทิ้ง“รังสีพิษ” แทรกซึมอยู่ในแผ่นดินไทย จนยากที่จะกำจัดออกไปได้หมดในระยะเวลาสั้นๆ เป็นการทำลายระบบนิเวศน์ของระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง โดยปฏิบัติการ “เผาป่าทั้งป่า เพื่อล่าเสือ1 ตัว”

“ รังสีพิษ ” ที่ยังแทรกซึมอยู่ในแผ่นดินไทย ได้ทำลายหลักการใช้ชีวิตร่วมกันในระบอบประชาธิปไตยอย่างยับเยิน คือ

1. ทำให้ประชาชนในประเทศนี้ ต้องใช้ชีวิตร่วมกันด้วยกฏเกณฑ์ที่ว่า ถ้าหากคุณเห็นว่าใครเป็นคนไม่ดี แม้คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นคนดี หรือเห็นว่ายังดีกว่าพวกคุณ คุณก็สามารถสั่งการให้ลอบสังหารได้ ถ้าไม่สำเร็จก็เอาปืน เอารถถังออกมาจัดการได้ หลังจากนั้นก็ โฆษณาว่า เป็นปฏิบัติการเพื่อ ธรรมะ และตำหนิ คนส่วนใหญ่ว่าโง่ ข้อมูลไม่พอ ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่พวกคุณทำ

2. ทำให้ประชาชนในประเทศนี้ ต้องใช้ชีวิตร่วมกันด้วยกฏเกณฑ์ที่ว่า

ประเทศนี้ออกกฏหมายใหม่เพื่อลงโทษย้อนหลังได้หากต้องการกำจัดคนที่เขาไม่ชอบ แต่ถ้าเป็นสมุนโจรที่ทำตามคำสั่งของ “หัวหน้าโจร” ก็สามารถออกกฏหมายรองรับไว้ว่า จะไม่มีความผิดทั้ง ในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต

3. ทำให้ประชาชนในประเทศนี้ ต้องใช้ชีวิตร่วมกันด้วยกฏเกณฑ์ที่ว่า เอาคนที่เป็นศัตรูกัน มาเป็นผู้ร่างกฏหมายจัดการคู่ต่อสู้ได้ เอาคนที่เป็นศัตรูกัน มาเป็นผู้สอบสวนคู่ต่อสู้ได้ เอาคนที่เป็นศัตรูกัน มาเป็นผู้ตัดสินความคู่ต่อสู้ ก็ทำได้ และคนเหล่านี้จะได้รับการโฆษณาว่า เป็นคนดี มีคุณธรรม

4. ทำให้ประชาชนในประเทศนี้ ต้องใช้ชีวิตร่วมกันด้วยกฏเกณฑ์ที่ว่า บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าด้วย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนั้น เขียนไว้ “ล้อเล่น” บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าด้วย การล้มล้างรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกบฎต้องโทษประหารชีวิตนั้น เขียนไว้ “ล้อเล่น” บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าด้วย คำปฏิญานตนขององคมนตรีที่ว่า จะต้องรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนั้นเขียนไว้ “ล้อเล่น” เพราะนำผู้ล้มล้างรัฐธรรมนูญเข้าเฝ้าฯ เสียเอง ก็ยังทำได้

5. สำหรับประเทศนี้ จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2554 แล้ว ประชาชนยังต้องยอมรับว่า การเอาปืนเอารถถังออกมาปล้นอำนาจประชาชนสำเร็จแล้ว จะได้เป็น คนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ได้ถืออำนาจรัฏฐาธิปัตย์ เป็นการใช้ชีวิตร่วมกันแบบระบบโบราณที่ถือคติ “ชนะเป็นเจ้า แพ้เป็นโจร” ไม่ใช่คติของระบอบประชาธิปไตย ส่วนผู้ที่ให้การสนับสนุน โจรปล้นประชาธิปไตย นั้น จะได้เป็นผู้นำด้านคุณธรรมของสังคม และตระเวนอบรมสั่งสอนประชาชนของประเทศนี้

“รังสีพิษ” ที่ยังตกค้างเป็นพิษต่อประชาชนในประเทศนี้ ได้ทำลายหลักการใช้ชีวิตร่วมกันในระบอบประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิง การทำลายหลักนิติรัฐดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ยังมีอีกมากมายที่บังคับให้ประชาชนไทย ดำเนินชีวิตร่วมกัน ณ ปี พ.ศ.2554 ราวกับอาศัยอยู่ในชุมโจร โดยกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลห่มกายด้วยอาภรณ์ของผู้ทรงศีล

ด้วยเหตุนี้ โดย คติ หรือปรัชญาประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญเช่นนี้ ไม่ใช่รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย นักประชาธิปไตยจึงเรียกรัฐธรรมนูญเช่นนี้ว่า “ กฏ โจร ”

หลังจากนั้นคณะเผด็จการโบราณ ได้ผ่องถ่ายอำนาจบริหารมาไว้ที่คณะรัฐมนตรี ที่ตนบงการจัดตั้งขึ้น โดยใช้งานลูกสมุนอีกคนหนึ่งคือ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและดำเนินการให้มีรัฐธรรมนูญ 2550 ในแบบที่ตนปรารถนาจนสำเร็จ โดยมีการเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549

ปรากฏการณ์ที่น่า สลดใจ คือ นักวิชาการหัวขบวน ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ถึงระดับ ศาตราจารย์ ด๊อกเตอร์ จำนวนมาก ของประเทศนี้ เห็นดี เห็นงาม โดยเข้าร่วมปฏิบัติการ “หัวหน้าโจร บงการปล้นประชาธิปไตย” และได้รับการขุนอย่างอิ่มหมีพลีมัน ทั้งการเจริญเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานและได้เป็นกรรมการต่างๆ มากมายจากงบประมาณที่ประเคนให้แก่กัน เป็นค่าจ้างตอบแทน ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งกล่อง จึงยอมเป็นสมุนโจร

และยังร่วมกันปกป้อง จนถึงปัจจุบันนี้ นี่เป็น คุณธรรมในหมู่โจร ที่ยังไม่ลืม ข้าวแดงแกงร้อนที่โจรมันราดหัวอยู่จนถึงทุกวันนี้

นักวิชาการเหล่านี้ จิตใต้สำนึกของเขารับไม่ได้ว่าคนจนที่การศึกษาน้อย จะมี 1 สิทธิ์ 1 เสียงเท่ากับ คนที่มีการศึกษาสูงเช่นตน รับไม่ได้กับรัฐบาลที่คนชนบทเลือกมา พวกเขาดูถูกเหยียดหยามประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตย ว่า ถูกจ้างมา ประชาชนขอถามกลับไปว่า “คุณได้รับค่าจ้างมารับใช้ และปกป้อง คณะโจร รวมทั้งหมด มีมูลค่าเท่าไร แล้ว?”

แต่กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี วันนี้ได้มีนักวิชาการที่รวมตัวกันในนาม “คณะนิติราษฏร์” มีอุดมการณ์ “นิติศาสตร์เพื่อราษฏร” ต้องการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ทนไม่ได้ที่ขบวนการเผด็จการร่วมกันทำลายระบบนิติรัฐของประเทศจนย่อยยับ ได้กล้าแสดงตัวออกมาเพื่อเป็น ธงชัยทางวิชาการให้แก่ขบวนการประชาธิปไตยโดยเริ่มต้นจากการรวมตัวของอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์4-5ท่านและมีสมาชิกเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา ได้ออกแถลงการณ์ เขียนบทความ หลายสิบฉบับ และจัดสัมนาวิชาการโต้แย้งฝ่ายเผด็จการ ด้วยหลักกฏหมาย มาโดยตลอด เป็นคุณูประการที่ฝ่ายประชาธิปไตยได้ใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการตอบโต้กับ ฝ่ายที่ปกป้องอำนาจเผด็จการ

14 องค์กรประชาธิปไตย รับทราบมาว่า ตลอดระยะเวลา3-4 ปีที่ผ่านมา ที่คณาจารย์กลุ่มนี้เคลื่อนไหวทางวิชาการ ได้ถูกข่มขู่ คุกคาม ขัดขวาง จากฝ่ายที่ปกป้องอำนาจเผด็จการมาโดยตลอด แต่ก็ยังกล้าหาญที่จะดำเนินการต่อไป

ล่าสุดได้ ออกแถลงการณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี นิติราษฎร์ ณ. ห้อง LT 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554 มีข้อเสนอ 4 ประเด็น ดังนี้

1. การลบล้างผลพวงจากรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 2. การขับเคลื่อนข้อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 3. กระบวนการยุติธรรมไทยกับผู้ต้องหา หรือจำเลย และการเยียวยาผู้เสียหาย 4. การยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2550 และการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่

14 องค์กรประชาธิปไตย ได้ฟัง และอ่านแถลงการณ์แล้ว เป็นข้อเสนอที่ลึกซึ้ง และเป็นสันติวิธีที่สุดแล้ว โดย “คณะนิติราษฏร์”ได้เชิญชวนให้นักวิชาการหรือกลุ่มต่างๆทุกฝ่าย มาโต้แย้งกับข้อเสนอนี้อย่างใช้เหตุผล เป็นความกล้าหาญทางวิชาการอย่างยิ่ง แต่กลับได้รับการโต้ตอบอย่างไม่เป็นมิตรโดยใช้ภาษาเหยียดหยามบ้าง ใช้ข้อความ ด่าทอหยาบคายบ้าง โจมตีว่ารับจ้าง หรือรับงานใครมาทำบ้าง มีนักวิชาการที่รับใช้คณะเผด็จการ มาตั้งคำถามเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือว่าทำเพื่อคนๆเดียวบ้าง แต่ไม่ตั้งคำถามกับกรณี “กฏโจร” เพราะตัวเองร่วมอยู่ในขบวนการนี้

“คณะนิติราษฏร์” ได้ตอบคำถามด้วยหลักวิชาการอย่างครบถ้วน และคำตอบที่น่าประทับใจที่สุดคือคำตอบต่อคำถามที่ว่า“รับงานใครมาทำ” “คณะนิติราษฏร์” ตอบว่า “ รับงานมาจากคณะราษฏร พ. ศ. 2475 เพื่อจะสร้างประชาธิปไตยของไทยให้สมบูรณ์ ให้อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฏรทั้งหลาย”

14 องค์กรประชาธิปไตย ไม่เคยร่วมงานกับ “คณะนิติราษฏร์” มาก่อน แต่มีอุดมการณ์เดียวกันจึงขอประกาศสนับสนุน และหนุนช่วยภาระกิจของ “คณะนิติราษฏร์” อย่างสุดกำลัง และขอเป็นกำลังใจให้ “คณะนิติราษฏร์” ได้ยืนหยัดทำภาระกิจทางประวัติศาสตร์ จนกว่าจะลุล่วงอย่างสมบูรณ์ต่อไป

14 องค์กรประชาธิปไตย 
4 ตุลาคม 2554

--------------------------------------
“ในเมื่ออ้างรัฏฐาธิปัตย์ที่ได้มาจากการรัฐประหาร ว่าสามารถล้มล้างรัฐธรรมนูญของประชาชนได้ แล้วทำไม รัฏฐาธิปัตย์ที่ได้จากประชาชน จะใช้อ้างเพื่อล้มล้างรัฐธรรมนูญของคณะรัฐประหารไม่ได้ ” ..วรเจตน์ ภาคีรัตน์


รายนาม 14 องค์กรประชาธิปไตย


สนับสนุนข้อเสนอให้ลบล้างผลพวงจากรัฐประหาร 19 ก.ย. 2549
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 54 ของคณะนิติราษฎร์

1. กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย
2. สหภาพครูแห่งชาติ
3. องค์กรเลี้ยวซ้าย
4. กลุ่มเพื่อนรัฐธรรมนูญ 40
5. สมัชชาสังคมก้าวหน้า
6. นปช. คลองสาน
7. นปช.บางกอกน้อย
8. นปช.บางแคนปช.บางขุนเทียน
9. นปช.ภาษีเจริญ
10. นปช.เทิดไทย
11. นปช.หนองแขม
12. กลุ่มแดงบางเขน
13. กลุ่มตกผลึก
(ล่าสุดมีผู้เข้าร่วมอีก 3 องค์กรรวมเป็น 16 องค์กร)

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การเลือกตั้ง ๓ กรกฎาคม ในประเทศไทย มิใช่ธรรมดา

จรัล ดิษฐาอภิชัย
วันที่ ๓ กรกฎาคม นี้ จะมีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในประเทศไทย ดูเผยๆเหมือนเป็นการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยแต่คนที่ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองไทยมาหลายปี ย่อมเห็นว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ธรรมดา เพราะมีลักษณะพิเศษ ๒ ประการ

ประการแรก เป็นการเลือกตั้งภายหลังรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะแห่งพรรคประชาธิปัตย์ปราบปรามการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.)หรือขบวนการคนเสื้อแดงที่ออกมาเรียกร้องให้ยุบสภา คืนอำนาจแก่ประชาชน อันยังผลให้มีคนเสียชีวิต ๙๒ คน บาดเจ็บเกือบ๒พันคน และถูกจับเกือบ๔ร้อยคนทั่วประเทศ การแข่งขันและการต่อสู้ในการเลือกตั้งจึงเป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์มือปื้นเลือดกับพรรคเพื่อไทยพันธมิตรของคนเสื้อแดง

ประการที่สอง ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนในทางการเมืองไทย คือพรรคเพื่อไทยตัดสินใจส่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ อันดับ๑ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี และในช่วงรณรงค์หาเสียงมา ๒ สัปดาห์ ความนิยมต่อยิ่งลักษณ์สูงขึ้นทุกวัน โพลทุกโพลพบว่า พรรคเพื่อไทยและยิ่งลักษณะนำพรรคประชาธิปัตย์และอภิสิทธิ์หลายช่วงตัว แนวโน้มที่ประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกค่อนข้างแน่นอน การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทยครั้งนี้กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับยุคสมัยแห่ศตวรรษที่ ๒๑ ยุคที่สตรีก้าวมาเป็นผู้นำทางการเมืองดังเกิดขึ้นในเยอรมัน ฟิลิปินส์ ชิลี อาเย็นตินา บราซิล ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ที่ผู้คนทั่วไปทั้งคนไทยและต่างประเทศคาดหวัง ก็คือ การเลือกตั้งทั่วไป ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จะทำให้ วิกฤติทางการเมืองอันหนักหน่วงรุนแรงมา ๕ ปี คลี่คลายลงไปแค่ไหน วิกฤติดังกล่าวมาจากความขัดแย้งและการต่อสู้ระหว่างฝ่ายจงรักภักดีอำมาตยาธิปไตยที่มีสีเหลือง เป็นสัญลักษณ์ และฝ่ายประชาธิปไตยแห่งสีแดง ที่ยังขับเคี่ยวกันทุกแนวรบทั้งทางการเมืองสังคม และเศรษฐกิจ

สุดท้าย ผู้เขียนขอเรียกร้องต่อประชาคมโลกให้เพิ่มความสนใจการเลือกตั้งในประเทศไทย ส่งเสริมสนับสนุนให้การเลือกตั้งเสรีและยุติธรรม ให้ชนชั้นปกครองไทยเคารพการตัดสินใจของประชาชน ยอมรับผมการเลือกตั้ง ให้พรรคเสียงข้างมากตั้งรัฐบาล เช่นนี้ แล้วการเลือกตั้งทั่วไปจะทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอันย่อมมีผลทั้งในทางคุณค่าประชาธิปไตยและเอื้ออำนวยประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อประชาคมโลกมากขึ้นอีกด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554

นักวิชาการชี้ปมใหญ่สังคมไทย ไม่ยอมรับ “การเลือกตั้ง”


มูลนิธิคอนราดอเดนาวร์ ร่วมกับสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย จัดเสวนาทางวิชาการ การเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง: ฝ่าวิกฤต ฤา ซ้ำรอย “Dialogue on ‘The Role and Direction of Political Party in Thailand after 2011 Election’ ” ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา ดำเนินรายการโดย จาตุรนต์ ฉายแสง ประธานสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย, ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ. และ รศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสวนา: บทบาทภาคประชาชนกับการพัฒนาประชาธิปไตย

มูลนิธิคอนราดอเดนาวร์ร่วมกับสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “บทบาทภาคประชาชนกับการพัฒนาประชาธิปไตย”เรื่องการเมืองไทยกับพรรคการเมือง ณ โรงแรมสยามซิตี้ ร่วมเสวนาโดย พีรพล พัฒนพีรเดช นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น สุรพล สงฆ์รักษ์ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ดอะ เนชั่น และศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข จากประชาไท

สหภาพไทรอัมพ์ฯยื่นปรับสภาพการจ้างในรอบ 3 ปี

สหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯยื่นข้อเรียกร้องปรับสภาพการจ้าง 24 ข้อ ระบุเพื่อให้สอดรับกับสภาพสังคมในรอบ 3 ปี ด้านนายจ้างเปรยอาจมียื่นข้อเรียกร้องสวนกลับ ด้านสมาชิกสหภาพฯ แห่มอบดอกไม้ให้กำลังใจตัวแทน
สมาชิกสหภาพฯ มอบดอกไม้ของสมาชิกให้กับตัวแทนสหภาพฯ

ตัวแทนสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้อง 24 ข้อ เพื่อปรับปรุงสภาพการจ้างงานในรอบ 3 ปี ต่อกรรมการผู้จัดการบริษัทไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยจำกัด ผู้ผลิตชุดชั้นในสตรียี่ห้อดัง "ไทรอัมพ์" ที่บริษัทดังกล่าว ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ

โดยนายประยูร วงศ์เล็ก ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทนของทางบริษัทฯได้ออกมารับข้อเรียกร้องดังกล่าว พร้อมทั้งกล่าวกับตัวแทนสหภาพแรงงานฯ ว่า "จะพิจารณาดูว่าจะยื่นข้อเรียกร้องสวนหรือเปล่า"

คนงานจี้สมาคมสื่อฯแสดงท่าทีกรณีจับ "สมยศ" ในฐานะสื่อด้วยกัน

องค์การแรงงานเพื่อประชาธิปไตย ยื่นหนังสือนายกฯ จี้ปล่อยสมยศ พฤกษาเกษมสุข ชี้ผู้ถูกกล่าวหาต้องได้สิทธิประกันตัวตามกฎหมาย จากนั้น เดินทางไปสมาคมนักข่าวฯ ขอให้แสดงท่าทีต่อกรณีจับสมยศในฐานะสื่อคนหนึ่ง

หน้าทำเนียบรัฐบาล องค์การแรงงานเพื่อประชาธิปไตย นำโดยนายพรมมา ภูมิพันธ์ ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานเครืออุตสาหกรรมเบอร์ล่า เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ได้รับสิทธิในการประกันตัว หลังถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จับกุมตัวตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 เม.ย.54 ด้วยข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม

หนังสือดังกล่าวระบุว่า องค์การแรงงานเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของรัฐเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมืองที่พึงได้รับ ผู้ถูกกล่าวหาทุกคนควรใต้รับสิทธิในการประกันตัวเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ข้อเท็จจริงจากข้อกล่าวหาดังกล่าว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ในมาตรา 39 วรรค 2 “ในคดีอาญาต้องสันนิฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา หรือจำเลยไม่มีความผิด” และวรรค 3 บัญญัติว่า “ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้”
จากนั้น นายพันศักดิ์ เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลได้ออกมารับหนังสือและรับปากจะนำหนังสือและข้อเรียกร้องขององค์การแรงงานเพื่อประชาธิปไตยส่งถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
ต่อมา องค์การแรงงานเพื่อประชาธิปไตยได้เดินทางไปยังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อยื่นหนังสือต่อนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯคนปัจจุบัน เพื่อเรียกร้องให้สมาคมนักข่าวฯ ออกมาแสดงท่าทีต่อกรณีดังกล่าวในฐานะที่นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข เป็นสื่อมวลชนคนหนึ่ง โดยมีนางสาวเทียมใจ ทองเมือง ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นผู้ออกมารับหนังสือ

ภาพและข่าว : ประชาไท

"เพื่อไทย" ออกแถลงการณ์ไม่ร่วมงานกับ "ภูมิใจไทย"

"เพื่อไทย" ออกแถลงการณ์ลั่นไม่ร่วมงาน ไม่ตั้งรัฐบาลกับ "ภูมิใจไทย" เหตุมีอุดมการณ์และวิธีการทำงานต่างกันมาก

วันนี้พรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการณ์ ลงวันที่ 2 มิ.ย. 54 มีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ลงลายมือชื่อท้ายแถลงการณ์ มีรายละเอียดดังนี้

"ตามที่มีข่าวในสื่อมวลชนในทำนองว่า พรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยอาจร่วมทำงานการเมืองและร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งนั้นคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยได้ประชุมปรึกษาหารือแล้ว ขอกราบเรียนว่า พรรคเพื่อไทยมีอุดมการณ์และวิธีการทำงานแตกต่างจากพรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างมาก

ดังนั้น พรรคเพื่อไทยมีจุดยืนที่จะไม่ร่วมทำงานทางการเมืองและร่วมจัดตั้ง รัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยภายหลังการเลือกตั้งในครั้งนี้

(ลงลายมือชื่อ) (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) หัวหน้าพรรคเพื่อไทย 2 มิถุนายน 2554"

ยอดประชากรคนเล่น"เฟซบุ๊ค" พุ่งเป็นพันล้านคน "ไทย" ติดอันดับ "18"

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ว่า ยอดประชากรผู้ใช้เฟซบุ๊คในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2012 จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,000 ล้านคน จากปัจจุบัน 700 ล้านคน โดยประเทศที่มีอัตราเติบโตของเฟซบุ๊คมากที่สดคือ บราซิล ซึ่งปัจจุบันมีประชากรเพิ่มการเล่นเฟซบุ๊คเป็นจำนวน 1.9 ล้าน ส่วนประเทศที่มีอัตราประชากรเล่นเฟซบุ๊คเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เม็กซิโก และอาร์เจนติน่า โดยยอดผู้เล่นเพิ่มขึ้นดังกล่าวเปรียบเทียบแล้วคิดเฉลี่ยเท่ากับมีผู้เล่นเฟซบุ๊คเพิ่มขึ้น 20 ล้านคนต่อเดือน


โดยสำหรับอันดับท๊อปเทนของประเทศมีประชากรเล่นเฟซบุ๊คอย่างขยายตัวรวดเร็ว ได้แก่ 1.บราซิล 2.อินโดนีเซีย 3.ฟิลิปปินส์ 4.เม็กซิโก 5.อาร์เจนติน่า 6.อินเดีย 7.โคลัมเบีย 8.อียิปต์ 9.ตุรกี 10 อังกฤษ


สำหรับประเทศไทยนั้น มีอัตราเติบโตการเล่นเฟซบุ๊ค อยู่ที่อันดับที่ 18 ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 9,516,120 คน หรือมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 389,180 คน และเพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวน 4.26 %  ส่วนอันดับ 19 ได้แก่ สเปน และอันดับ 20 ได้แก่ ญี่ปุ่น


ขณะที่สหรัฐนั้น ถือเป็นประเทศที่มีประชากรเล่นเฟซบุ๊คมากที่สุดของโลก หรือเป็นจำนวน 149 ล้านคน หรือเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของประชากรทั่วประเทศ จำนวนนี้เป็นประชากรรัฐแคลิฟอร์เนียถึง 19 ล้านคน


การเพิ่มขึ้นของประชากรเฟซบุ๊คดังกล่าวเป็นสิ่งที่มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยกลางปีที่แล้ว เขาบอกว่า ไม่มีทางที่เฟซบุ๊คจะไม่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นทะลุหลักหนึ่งล้านคน โดยยอดตัวเลขดังกล่าวเป็นปรากฎการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

วิวาทะ "ณัฐวุฒิ VS ชำนิ" แนวคิด "ปรองดอง" ที่ยังมาไม่ถึง

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ยิ่ิ่งลักษณ์...ผู้หญิงเก่งแห่งยุค!!!

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร........ผู้หญิงเก่งแห่งยุค

...กับบทบาทนักบริหารธุรกิจหมื่นล้านและหน้าที่คุณแม่คนสวย
ตอนนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้หญิงที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในขณะนี้
อีกทั้งยังได้รับการกล่าวว่า....

 
….เธอคือว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย"ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร"หรือ"คุณปู"
เธอเป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวน9คน ของนายเลิศ และนางยินดี ชินวัตร
(ธิดาในเจ้าหญิงจันทร์ทิพย์(ณ เชียงใหม่) ระมิงค์วงศ์)
และยังเป็นน้องสาวคนเล็กของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี


…..คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2510 ...ปัจจุบัน ขาดเพียง30วันก็ครบ 44 ปีพอดี จบการศึกษาปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.2531 และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตท สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ.2533 จากนั้นได้เข้าทำงานที่ บริษัทชินวัตร ไดเร็กทอรี่ส์ จำกัด ด้วยการเป็น"เซลส์วูเม่น"ขายโฆษณาเยลโล่เพจเจส สมุดหน้าเหลือง ก่อนจะก้าวใหญ่นั่งแท่นคุม AIS ตาม SC ASSET รวมถึงดูแลไทยคม ในฐานะกรรมการและเลขาฯมูลนิธิ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้อำนวยการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัดหรือ AIS เมื่อ พ.ศ.2545
Working Woman….
ความสามารถในการบริหารธุรกิจใหญ่ของครอบครัว หลายคนมองว่าคุณยิ่งลักษณ์ต้องจบด้านบริหารมาโดยตรง  แต่แท้จริงแล้วพบว่าจบคณะรัฐศาสตร์(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ต่างหากที่เป็นสาขาเน้น บริหารรัฐกิจ บริหารบุคคล เน้นปกครอง โดยมีความฝันแรกเริ่มเดิมที่ว่าอยากเป็นฑูต แต่เนื่องด้วยทางครอบครัวอยากให้ทำงานภายในประเทศไทย จึงลงเอยด้วยการมาช่วยธุรกิจของครอบครัว ชินวัตร

…ถ้าเอ่ยถึงการทำงานด้านธุรกิจ คุณยิ่งลักษณ์เคยย้ำปรัชญาในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่า ต้องเป็นบริษัทมืออาชีพ โปร่งใส ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างลงตัวเพื่อให้ได้ตามประสงค์ อย่างที่ลูกค้าต้องการ
ส่วนแผนธุรกิจของSC ASSET ท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจอสังหารริมทรัพย์ที่เข้มข้น ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในคราวนั้น

 
SC ASSETก็สานต่อแผนที่มีความโดดเด่นมาโดยตลอดด้วยจุดขาย บ้านไฮเทค ที่เป็นที่รู้จักกันว่า..i-home ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในธรุกิจอสังหาริมทรัพย์หรือConvergenceเช่นการประหยัดพลังงานการออกแบบและความปลอดภัย เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ได้ใช้ระบบ CRM หรือระบบการดูแล และรู้จักลูกค้า
มอบความรักผ่านดินเนอร์หรู “The Exclusive Night for SC Family”
คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม
 “The Exclusive Night for SC Family”
แทนการสร้างสรรค์และใส่ใจภายใต้สโลแกน คิดด้วยรัก ดีไซน์เพื่ออนาคต
มอบให้กับลูกบ้านโครงการหรู ภายใต้แบรนด์ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด
ร่วมดินเนอร์ในค่ำคืนพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

แม้ว่าบริษัทอาจจะมีการพาดพิงไปเกี่ยวกับการเมืองอยู่บ้าง
แต่คุณยิ่งลักษณ์ก็ตั้งมั่นในเจตนารมณ์ที่จะให้บริการลูกค้า
และดำเนินการผ่านไปได้

….ซึ่งจากความสามารถของ.................."ผู้หญิงแกร่งคนนี้เอง"
...เธอสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ
เพราะฉะนั้นผลงานเท่านั้นที่เป็นข้อพิสูจน์ว่า........."คุณยิ่งลักษณ์เป็นมืออาชีพ"
ไม่ใช่เพียงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น

ธุรกิจเทเลคอม
คุณยิ่งลักษณ์ได้กล่าวว่า แม้จะแตกต่างแต่เรื่องแนวคิดการจัดการนั้นเหมือนกัน
ต่างกันคือข้อมูลพื้นฐานหรือวิธีการ

เรื่องและภาพโดย: หัตถา